Terms of service

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I ZAKONSKE ODREDBE


INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


Neovlaštena uporaba ili umnožavanje intelektualnog vlasništva na internet stranici MAVI cosmetics
d.o.o.: https://mavi-cosmetics.com/ predstavlja povredu prava, a pravo na raspolaganje, uporabu i
stjecanje koristi od takvog vlasništva štiti se sredstvima i institucijama pravnog sustava. Uporaba
sadržaja s internet stranice https://mavi-cosmetics.com/ u bilo kakve svrhe moguća je isključivo uz
odobrenje vlasnika sadržaja - MAVI cosmetics d.o.o., a koje odobrenje se može zatražiti putem e-mail
adrese: info@mavi-cosmetics.com. Ukoliko prethodno navedeno bude učinjeno bez pristanka MAVI
cosmetics d.o.o., isti će biti prisiljen poduzeti sve potrebne pravne korake.


OSNOVNI PODACI O TVRTCI:


MAVI cosmetics d.o.o.
Borongajska cesta 81C, 10000 Zagreb
OIB: 22878750193
MBS: 081244725
EUID: HRSR.081244725
Registrana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, poslovni broj: Tt-22/35448-2
Članovi društva: Viktor Marčetić i Marsell Mathero Khouri
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Račun otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR7924020061101111566
E-mail: info@mavi-cosmetics.com


NARUDŽBA i DOSTAVA


Kako bi obavili kupnju preko https://mavi-cosmetics.com/ potrebno je putem obrasca upisati e-mail
adresu, ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj i kontakt broj. Informacije je moguće spremiti za
sljedeći put. Sve dobivene informacije koriste se isključivo u svrhe dostave naručenih proizvoda.
Prije svega navedenog željeni proizvod potrebno je dodati u košaricu: „Dodaj u košaricu“ ili odmah
prijeći na kupnju: „Kupi odmah“. Prilikom odabira proizvoda moguće je odmah unijeti podatak o količini,
a ovisno o količini odobravaju se i posebni popusti za skupinu proizvoda kao posebni uvjeti prodaje
temeljem čl.8. Zakona o zaštiti potrošača.
Zatim se prelazi na dostavu, a koja iznosi 23,00 kuna (3,10 eura) za dostavu unutar Republike Hrvatske.
Narudžbe koje iznose više od 399,00 kuna (53,00 eura) dostava je BESPLATNA.
Internet trgovina otvorena je od 00.00-24.00h, a narudžbe se obrađuju radnim danom do 12.00h kada
se iste šalju našim klijentima.
Narudžba bi na adresi kupca u pravilu trebala biti između 24-48h računajući od dana zaprimanja iste.
Ukoliko neku narudžbu nije moguće dostaviti kupac će biti kontaktiran telefonski ili putem e-mail
adrese.
Temeljem čl.60. Zakona o zaštiti potrošača na internet stranicama istaknute su sljedeće obavijesti:

GLAVNA OBILJEŽJA ROBE


MAVI cosmetics d.o.o. obaviještava potrošača o glavnim obilježjima robe koju kupac namjerava kupiti.
Proizvodi su prikazani opisno pomoću slika i teksta za svaki proizvod zasebno.
Također trgovac nudi i skupine proizvoda, kao i pakete proizvoda.
Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na službenoj internetskoj stranici https://mavi-
cosmetics.com/collections/all, a uz svaki prikazan proizvod navedeni su podaci o sastojcima kao i upute
za korištenje.
Za svaki proizvod i skupine proizvoda istaknuta je maloprodajna cijena.


JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE


U smislu članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to,
jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova
sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana. Rok počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi
određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u
posjed.
Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da
raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge
nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Potrošač može svoju izjavu o raskidu
poslati trgovcu elektroničkim putem na e-mail adresu info@mavi-cosmetics.com. U prethodno
navedenom slučaju trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o
raskidu na trajnom mediju.
Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s
odredbama ovoga članka.
Sadržaj i oblik obrasca za jednostrani raskid ugovora propisuje pravilnikom ministar nadležan za
područje zaštite potrošača.
Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat
robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da
raskine ugovor. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez
odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da
raskida ugovor vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Povrat novca može se izvršiti
tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad.
Temeljem čl 84.st.4. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata
robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o
tome da je dužan snositi te troškove.
Potrošač se ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima je temeljem
čl.86. Zakona o zaštiti potrošača to pravo isključeno odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač
gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke sukladno čl.400. i 401. Zakona o obveznim odnosima.
U smislu čl.400. Zakona o obveznim odnosima
Materijalni nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata
prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u
vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili
naravi nedostatka.
4. ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari u skladu sa sljedeće navedenim zakonskim
odredbama:
Trgovac sukladno čl.400.st.1. i 2. Zakona o obveznim odnosima odgovara za materijalne nedostatke
stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, a
odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica
uzroka koji je postojao prije toga.
Temeljem čl.47.st.5. Zakona o zaštiti potrošača ako se materijalni nedostatak pojavi u roku od godine
dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao,
troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu
vještačenja.


ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA


Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova u slučaju da se radi o potrošačkoj pritužbi na trgovca sa
sjedištem u Republici Hrvatskoj, pritužbu možete podnijeti jednom od šest notificiranih tijela za
alternativno rješavanje potrošačkih sporova:
1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;
2. Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I;
3. Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;
4. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12;
5. Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;
6. Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II

Pred centrima za mirenje postupak se provodi na dobrovoljnoj osnovi uz pomoć neovisnog stručnjaka.
Potrošač i trgovac mogu postići sporazumno rješenje vezano uz njihov spor. Sudovi časti nadležni su za
rješavanje sporova između potrošača i trgovca koji nastaju iz povreda trgovačkih i poslovnih običaja u
obavljanju djelatnosti trgovca. Za razliku od postupka pred centrima za mirenje, koji je dobrovoljan,
postupak pred sudovima časti obvezuje trgovce, a ukoliko se utvrdi povreda dobrih poslovnih običaja od
strane pojedinog trgovca, mogu im se izreći i propisane sankcije. Osim toga, potrebno je naglasiti da se i
pred sudovima časti u prethodnom postupku mirenja može postići nagodba, kao što je slučaj i kod
centara za mirenje. Svako tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova ima svoja pravila
postupanja, cijene i specifične nadležnosti za pojedini potrošački sektor ili više njih, stoga provjerite
može li određeno tijelo preuzeti vašu pritužbu na njihovim internetskim stranicama.

 

 • Shop
  ShopShopShopShopShopShopShop
 • Kontakt
  KontaktKontaktKontaktKontaktKontakt
 • Znanost
  ZnanostZnanostZnanostZnanostZnanost
 • Garancija
  GarancijaGarancijaGarancijaGarancijaGarancija
 • Zanimljivosti
  ZanimljivostiZanimljivostiZanimljivostiZanimljivostiZanimljivosti
  • HR
   HrvatskiHrvatskiHrvatski
  • EN
   EnglishEnglishEnglish
  • DE
   DeutschDeutschDeutsch